Вокални техники

Звукоизвличането при различните стилове музика – народна, класическа, поп и джаз, е различно. Музикалните педагози не спират да изучават различията и сходствата в начина на звукоизвличане на различните стилове музика и да прилагат различни вокални техники.  Continue reading “Вокални техники” »

Звукообразуване

В предишните теми прочетохте за: правилната стойка, хигиената на гласа, певческото дишане, регистрите на гласовете, видовете певчески гласове, устройството на гласовия и слуховия апарат. Убедихте се, че пеенето не е лесна работа, има свои тънкости, а удовлетворителен резултат се получава след многогодишен труд. Ето още някои характерни особености за получаване на добър вокал. Continue reading “Звукообразуване” »

Регистри на гласа

Анализът, а не подражанието е основа на изкуството

Регистър при органа е система, редица от тръби, със сходна конструкция и тембър, но с различна височина, които се включват и изключват със специални копчета. При хармониума и акордеона – регистър е система, включвана с копчета, чрез които се прибавят различни тембри на звучността, преди всичко на мелодията. Регистър е и част от диапазона на музикалните инструменти и човешкия глас, в който тоновете имат еднакъв тембър. Той може да се раздели на  нисък, среден, висок и най-висок. Continue reading “Регистри на гласа” »

Певческо дишане

Изкуството за правилно владеене на дишането 

е цялото изкуство на пеенето.

Карузо

 Въпросът с дишането при пеенето е бил дискутиран от редица вокални педагози през годините. От една страна певческото дишане е поставяно на най-висок пиедестал, определящо качествено гласопроизвеждане, а от друга певческото дишане е било принизявано до обикновен доставчик на материята на гласа. Тези противоположни схващания се дължат на различните изходни точки и насоки в понятията на диференцираната фонация. Continue reading “Певческо дишане” »

Видове певчески гласове

Да се пее – както се говори, да се говори – както се пее.

Шаляпин

Една от най-важните функции на човешкия глас е възможността за социална комуникация. В 80% от професиите, една от които е пеенето, човешкият глас е най-важното качество за успех. Continue reading “Видове певчески гласове” »