Диатоника и хроматика. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Транспозиция. Секвенция

В историческото развитие на музикалната култура се срещат монодически (едногласни) звукореди, които в зависимост от броя на тоновете, върху които се изпълняват са: Continue reading “Диатоника и хроматика. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Транспозиция. Секвенция” »

Ладова система. Лад. Гама. Тоналност.

Ако изпеем песента, ще забележим, че тоновете до, ми, сол създават впечетение на устойчивост. Най-устойчив от тях е до, който е основен тон или тоника на песента. Ако се опитаме да се опрем на друг тон, например на ре, фа, ла, си ще почувстваме несигурност, неустойчивост, стремеж към най-близкия устойчив тон. Continue reading “Ладова система. Лад. Гама. Тоналност.” »

Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание. Обръщение. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни

Интервал – в музикален смисъл е съотношението между височините на два тона. По-ниският тон на интервала се нарича основен, а по-високия – горен тон. Continue reading “Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание. Обръщение. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни” »

Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми).

СЪКРАЩЕНИЯ В НОТОПИСА

Съкращение на нотното писмо (абревиатура) – определени знаци и означения, които се използват в музиката, за да не се изписват нотите при повтарянето на отделни тонове, последования, тактове или част от произведение, както и за улесняване на четенето му. Continue reading “Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми).” »

Ритмика и метрика

1. Ритмика

Всяко отмерено, закономерно движение на еднакви елементи, присъщо на много явления в природата, в човешките дейности и в различните изкуства, наричаме ритъм. В музиката ритъмът се изразява в организирано, смислено, последователно редуване на тоновите трайности в музикалните произведения. Continue reading “Ритмика и метрика” »