ТЕСТ № 3 – Теория на музикалните елементи

Това е трети тест от Теория на музикалните елементи, раздел – акорди.

 Успех!

 1. Акордът е съзвучие от …………………………………………………….
 2. Как се наричат тризвучията и четиризвучията в зависимост от интервала, който се образува между най-ниския и най-високия тон?
 3. Как се наричат съответно: най-ниският, вторият и третият по височина тон на тризвучието?
 4. Според кой тон се определя хармоническото и мелодическото положение на акорда?
 5. Какви тризвучия различаваме според големината на заключените тонове между  основния и терцовия тон, и между основния и квинтовия тон?
 6. Как се наричат обръщенията на тризвучията?
 7. Кои са главните тризвучия в лада?
 8. Кои са второстепенните тризвучия в лада? Какви функции имат?
 1. Кои тризвучия наричаме консонантни? 
 2. Кои тризвучия наричаме дисонантни? 
 3. Определете и означете акордите:Към10
 4. Кои тризвучия наричаме сродни?
 5. Какво означава многостраннност на акордите?
 6. Определете многостранността на тризвучията:Към13
 7. Какво е характерно за каденцовия квартсекстакорд?
 8. Определете функциите на акордите в примера:Към15
 9. Какви видове септакорди съществуват? От какво се състоят?
 1. Според тона, който се намира в най-долния глас, четиризвучият имат четири хармонически положения. Какви са наименованията им?
 1. Разрешете обръщенията на доминантсептакорда от тона сол.
 2. Нонакордът е …………………………………………………………………
 3. Какво представлява каденцата?
 4. Каденца, състояща се от Доминанта и Тоника се нарича ………………., а каденца, състояща се от Субдоминанта и Тоника се нарича ……………...
 5. Едновременно с акордовите тонове звучат и други тонове, които не влизат в неговия състав, поради което се наричат ……………………………………….. Тези тонове се делят на ……………………………………………………………., в зависимост от метричния момент, на който встъпват.
 6. Тон, който лежи в баса, на фона на който се движат останалите гласове, като образуват съзвучия, се нарича …………………………..
 7. Определете функциите на акордите в примера.

Към24

Браво

 

Отговори:

 1. Акордът е съзвучие от три или повече различни тона, които са наредени или могат да бъдат наредени по терци.
 2. Как се наричат тризвучията и четиризвучията в зависимост от интервала, който се образува между най-ниския и най-високия тон? – тризвучията се наричат квинтакорди, а четиризвучията – септакорди.
 3. Как се наричат съответно: най-ниският, вторият и третият по височина тон на тризвучието? – основен, терцов и квинтов.
 4. Според кой тон се определя хармоническото и мелодическото положение на акорда? – хармоническото е според най-долния/басовия тон, а мелодическото – според най-горния/сопрановия тон.
 5. Какви тризвучия различаваме според големината на заключените тонове между  основния и терцовия тон, и между основния и квинтовия тон? – мажорно (голямо), минорно (малко), умалено и увеличено тризвучие.
 6. Как се наричат обръщенията на тризвучията? – квинтакорд, секстакорд, квартсекстакорд.
 7. Кои са главните тризвучия в лада? – Тризвучията, построени върху главните степени (І, ІV и V), т.е. тоника, субдоминанта и доминанта.
 8. Кои са второстепенните тризвучия в лада? Какви функции имат? – Тризвучията, построени върху ІІ, ІІІ, VІ и VІІ степен са второстепенни.
 • На ІІ степен – SІІ, спада към субдоминантовата функционална група;
 • На VІ степен – Долна медианта, участва в тоническата и субдоминантната функционални групи. Бележи се като ТVІ, SVІ, TS, в зависимост от функцията, която изпълнява;
 • На ІІІ степен – Горна медианта, участва в тоническата и доминантовата функционални групи. Бележи се като ТІІІ, DІІІ, TD, в зависимост от функцията, която изпълнява;
 • На VІІ степен. Функционално замества D и D7. Бележи се DVІІ.
 1. Кои тризвучия наричаме консонантни? – мажорните и минорните, т.к. интервалите, от които се състоят са консонантни – звучат съгласувано, без напрежение. Мажорното тризвучие звучи по-твърдо, а минорното – по-меко.
 2. Кои тризвучия наричаме дисонантни? – умалените и увеличените тризвучия, т.к. интервалите умалена/увеличена квинта са дисонантни – звучат несъгласувано, остро, с напрежение. Меко дисонантно звучи умаленото тризвучие. Остро дисонантно звучи увеличеното тризвучие.
 3. Определете и означете акордите:Към10-отг
 4. Кои тризвучия наричаме сродни? – които имат един или два общи тона, се наричат сродни. Различаваме два вида сродство – квинтово (имаме един общ тон) и терцово (имаме два общи тона).
 5. Какво означава многостраннност на акордите? – Възможността на даден акорд да променя функцията си в различните тоналности. Многостранността на акордите често се използва при модулацията.
 6. Определете многостранността на тризвучията:Към13-отг
 7. Какво е характерно за каденцовия квартсекстакорд? – по тонов състав е тонически квартсекстакорд, но в повечето случай се възприема като акорд с доминантова функция – подчертава се от това, че в баса се намира основния тон на доминантата, който се явява удвоен.
 8. Определете функциите на акордите в примера.Към15-отг
 9. Какви видове септакорди съществуват? От какво се състоят?
 • Мажорно – голям: състои се от мажорен квинтакорд (г.3+м.3) и голяма септима;
 • Мажорно – малък: състои се от мажорен квинтакорд (г.3+м.3) и малка септима;
 • Минорно – голям: състои се от минорен квинакорд (м.3+г.3) и голяма септима;
 • Минорно – малък: състои се от минорен квинакорд (м. 3+г.3) и малка септима;
 • Полуумален: състои се от умален квинтакорд (м.3+м.3) и малка септима;
 • Умален: състои се от умален квинтакорд (м.3+м.3) и умалена септима;
 • Полуувеличен: състои се от увеличен квинтакорд (г.3+г.3) и голяма септима.
 1. Според тона, който се намира в най-долния глас, четиризвучият имат четири хармонически положения. Какви са наименованията им?
 • Основно– в най-долния глас се намира основният тон. Нарича се още септакорд (отбелязва се с цифрата 7).
 • Терцово– в най-долния глас се намира терцовият тон. Нарича се още квинтсекстакорд (отбелязва се с цифрите 6/5).
 • Квинтово– в най-долния глас се намира квинтовият тон. Нарича се още терцквартакорд (отбелязва се с цифрите 4/3).
 • Септимово – в най-долния глас се намира септимовият тон. Нарича се още секундакорд (отбелязва се с цифрата 2).
 1. Разрешете обръщенията на доминантсептакорда от тона сол.Към18-отг
 2. Нонакордът е акорд от 5 тона, които могат да бъдат наредени по терци. Първите 4 тона носят наименованието си от септакорда, а петият се нарича нонов тон.
 3. Какво представлява каденцата? – хармонично последование, което изяснява възприемането на завършека на дадено по-голямо или по-малко построение. Всяка каденца изразява преминаване от неустойчивост към устойчивост. Каденците са последование от два или повече акорда, с които завършват музикалните съчинения.
 4. Каденца, състояща се от Доминанта и Тоника се нарича автентична, а каденца, състояща се от Субдоминанта и Тоника се нарича плагална.
 5. Едновременно с акордовите тонове звучат и други тонове, които не влизат в неговия състав, поради което се наричат неакордови или чужди, а понякога и съседни (най-често се срещат в мелодията). Чуждите тонове се делят на силни и слаби, в зависимост от метричния момент, на който встъпват.
 6. Тон, който лежи в баса, на фона на който се движат останалите гласове, като образуват съзвучия се нарича оргелпункт или педал. Най-често като оргелпункт се използват V и І степен на лада, поради което може да бъде доминантов или тонически.
 7. Определете функциите на акордите в примера:

Към24-отг

 Публ-3

2 thoughts on “ТЕСТ № 3 – Теория на музикалните елементи

 1. Здравейте!Задача №15 от тест №3 определете функциите на акордите-вторият акорд S5 или S6 e? Благодаря

  • Здравейте!
   В баса е тонът „а“, следователно – S6.
   Поздрави и успех! Лили Ватева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *