Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове. Темпериран строй

1. ЦЯЛ ТОН И ПОЛУТОН

При пеене на основните степени можем да установим, че между тоновете: до-ре, ре-ми, фа-сол, сол-ла, ла-си може да се изпее по един междинен тон, а между тоновете: ми-фа и си-до – не може. Същото забелязваме и на клавиатурата на пианото, където между клавишите ми-фа и си-до няма черен клавиш, а между другите има. Поради това следва, че между ми-фа и си-до разстоянието е полутон, а между до-ре, ре-ми, фа-сол, сол-ла, ла-си разстоянието е цял тон.

5-11-2019

Основните степени могат да бъдат повишавани и понижавани с половин тон или цял тон. АЛТЕРАЦИЯ/изменение  се нарича повишаването и понижаването на основните степени.

Алтерациите се отбелязват с особени знаци, наречени знаци за алтерация или хроматични знаци. Тези знаци са:

5-2

Знаците за алтерация се пишат преди нотите.

Знак за алтерация, написан пред една нота, има значение и за следващите в този такт ноти със същото име и същата височина (1.).

Знак за алгерация, не се отнася за ноти, които, макар и да имат същото име и височина, на са в същия такт, а в следващия (2.).

Изключение от правилото имаме при ноти с еднакво име и височина, свързани с лигатура през тактовата линия (3.).

За ноти, които са в един такт и имат еднакво име, но са от различни октави, знаците за алтерация се пишат и в двете октави (4.).

5-Примери

 

Знаците за алтерация, които се срещат пред отделните ноти и нотния текст, се наричат случайни за разлика от други, които се пишат в началото на петолинието след ключа и се наричат ключови или арматурни. Ключовете знаци имат значение за целия нотен текст и за всички октави.
5-7

При буквените названия имената на алтерованите тонове се образуват като при диез към буквеното название се прибавя сричката is,  при доен диез – isis, при бемол – es, при двоен бемол – eses. От всяка основна степен, чрез знаците за алтерация се получават по 4 производни.

5-4

3. ДИАТОНИЧНИ ПОЛУТОНОВЕ И ЦЕЛИ ТОНОВЕ

Полутонове  или цели тонове, които се образуват между две съседни степени се наричат диатонични.

  • Диатонични полутонове: ми-фа, си-до, сол диез-ла и т.н.
  • Диатонични тонове: до-ре, ре-ми, фа-сол, сол-ла, ла-си, си бемол-до и т.н.

*Хиатус – състои се от три полутона – фа-сол диез, ла бемол-си, и т.н

4. ХРОМАТИЧНИ ПОЛУТОНОВЕ И ЦЕЛИ ТОНОВЕ:

Полутонове  или цели тонове, които се образуват между две каквито и да са изменения на една и съща степен, се наричат хроматични.

  • Хроматични полутонове: до-до диез, сол диез-сол бекар и т.н.
  • Хроматични цели тонове: до–до двоен диез, до бемол-до диез и т.н.

5. УЛТРАХРОМАТИЧНИ ТОНОВЕ И ПОЛУТОНОВЕ

Полутонове или цели тонове, които се образуват между две степени, разположени през една, се наричат ултрахроматични.

  • Ултрахроманични полутонове: ре диез-фа бемол, фа двоен диез-ла бемол и т.н.
  • Ултрахроманични цели тонове: ре диез-фа, фа диез-ла бемол и т.н.

6. ЕНХАРМОНИЧНИ ТОНОВЕ

Тонове, които се записват и изговарят различно, но звучат еднакво, се наричат енхармонични.Това са тоновете, които се свирят на един и същи клавиш на пианото.

Напр.: си диез, до и ре двоен бемол; до диез, ре бемол и си двоен диез. Изключение прави тонът „сол диез”, който има само една енхармонична замяна – „ла бемол” и обратното („ла бемол” има само една енхармонична замяна – „сол диез”).

5-5

 7. ТЕМПЕРИРАН СТРОЙ

И така под музикален строй се разбира съотношенията между височините на тоновете от музикалната система. В съвременната музикална практика е утвърден темперираният музикален строй.

Този строй е публикуван от Джовани Ланфранко през 1533 г. Равномерната темперация е теоретично представена в Германия в края на XVII век от Андреас Веркмайстер  и Найдхард. Историческа е заслугата на Бах, свързана с въвеждането на т. нар.темпериран строй, който е в основата на цялата последваща музика, чак до наши дни.

Темперираният строй е музикална система, при която чистата октава се дели на 12 равни части. Още се нарича дванадесет степенен равномерно темпериран строй. Основните му характеристики са:

  • Най-малката разлика между два съседни звука е полутонът;
  • Между два енхармонични (равни) звука няма разлика във височината. Поради което е и името му темпериран (изравнен).

Именно с помощта на алтерациите октавата може да се раздели на 12 равни части (полутонове).

5-3

Следва: Ритмика и метрика. Основно деление на нотните стойности. Паузи. Начини за увеличаване трайността на нотните стойности. Особено деление на нотните стойности. Метрум, размер, такт. Синкоп. Темпо. Агогика. Динамика. Динамични знаци.

5 thoughts on “Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове. Темпериран строй

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *