ТЕСТ № 2 – Теория на музикалните елементи

Това е втори тест от Теория на музикалните елементи, който обхваща темите: интервали, лад, гама, тоналност, стари ладове…

Успех!

Часовник

 1. В музикален смисъл интервалът е ………………………………….
 2. Кои са величините, които определят интервалите?
 3. Чистите интервали са ……………………………………………………, а малките и големите – ……………………………………………………
 4. Кой интервал се нарича тритонус?
 5. Определете интервалите и отбележете количествената и качествената им величина.

Към5

 1. Обръщение на простите интервалите се получава чрез преместване на основния тон октава по-високо или на страничния тон октава по-ниско. На колко е равен сборът от степените на двата интервала (основния и неговото обръщение) при простите интервали?
 2. Посочените прости интервали са получени при обръщението на сложни. Посочете ги:
 • чиста прима             чиста квинтдецима
 • малка терца              ………………………………
 • чиста кварта             ………………………………
 • малка секста             ………………………………
 • малка секунда          ………………………………
 • чиста квинта             ………………………………
 • малка септима          ………………………………
 1. Кои са енхармоничните интервали на малката секунда?
 2. Чистата кварта и малката секунда диатонични интервали ли са?
 3. Увеличената секста и умалената септима хроматични интервали ли са?
 4. Кои интервали определяме като консонантни?
 5. Кои интервали определяме като дисонантни?
 6. Дайте определение за лад.
 7. Дайте определение за гама.
 8. Първата степен на лада се нарича тоника. Втората степен на лада – горен водещ тон, а третата? Шестата степен на лада – долна медианта, а седмата?
 9. Между кои степени се намират полутоновете в натуралния мажор?
 10. Как звучи субдоминантата в хармоничния мажор?
 11. Как звучи доминантата в мелодичния мажор?
 12. Между кои степени са хиатусите в бихармоничния мажор?
 13. Между кои степени се намират полутоновете в натуралния минор?
 14. Как звучи доминантата в хармоничния минор?
 15. Как звучи субдоминантата в мелодичния минор?
 16. Между кои степени са хиатусите в бихармоничния минор?
 17. Дайте определение за тоналност.images
 18. Редът на диезните тоналности се нарича ………………. кръг, а на бемолните – ………………….. кръг.
 19. Коя мажорна тоналност е с 2 бемола, а с 5 диеза?
 20. Коя минорна тоналност е с 1 диез, а с 6 бемола?
 21. Ключовите знаци, които се поставят в началото на петолинието се наричат диези и бемоли. Вярно ли е, че редът на диезите е обратен на редът на бемолите?
 22. Какви тоналности са E dur и cis moll? С колко и какви знаци са?
 23. Коя тоналност е едноименна на cis moll?
 24. Коя тоналност е енхармонична на Cis dur?
 25. Вярно ли са поставени арматурните знаци? Към32
 26. В историческото развитие на музикалната култура се срещат монодически (едногласни) звукореди, които в зависимост от броя на тоновете, върху които се изпълняват. Как се наричат те?
 1. Диатониката е ………………………………………………………………..
 2. Пентатоника е ………………………………………………………………..
 3. От какво се състоят старите ладове?
 4. В зависимост от мястото на малката секундата в тетрахорда, различаваме ……………………………………………….  тетрахорд.
 5. По какво се различава миксолидийският лад от натуралния мажор?
 6. Хроматиката представлява ……………………………………………..
 7. Хроматичната гама е възходящо или низходящо мелодическо движение на полутоновете в границите на една октава и има  ……………. степени.
 8. Кои степени могат да се алтероват?
 9. Какво е характерно за целотонната гама?
 10. Преминаване от една тоналност в друга, в рамките на една музикална композиция се нарича …………………………..
 11. Променливи ладове са тези, при които се запазва непроменен тоновият състав, а се изменя ……………………….
 12. Какво се запазва и какво се променя при транспозицията/транспонирането на музикален откъс?
 13. Пренасянето на един мелодичен или хармоничен мотив във възходяща или низходяща посока върху различни степени се нарича …………………….

 

Чудене

Отговори:

 1. В музикален смисъл интервалът е съотношението между височините на два тона.
 2. Кои са величините, които определят интервалите? Количествената величина на интервалите е според броя на степените, включени между два тона. Качествената величина на интервалите е според тоновото им съдържание, т.е. броя на тоновете и полутоновете, включени между два тона. 
 3. Чистите интервали са прима, кварта, квинта и октава, а малките и големите – секундата, терцата, секстата и септимата.
 4. Кой интервал се нарича тритонус? – интервал от 3 тона.
 5. Определете интервалите и отбележете количествената и качествената им величина.

 Към5-отговор

 1. Обръщение на простите интервалите се получава чрез преместване на основния тон октава по-високо или на страничния тон октава по-ниско. На колко е равен сборът от степените на двата интервала (основния и неговото обръщение) при простите интервали? – на 9.
 2. Посочените прости интервали са получени при обръщението на сложни. Посочете ги:
 • чиста прима             чиста квинтдецима;
 • малка терца             голяма терцдецима;
 • чиста кварта           чиста дуодецима;
 • малка секста             голяма децима;
 • малка секунда            голяма квартдецима;
 • чиста квинта            чиста ундецима;
 • малка септима          голяма нона.
 1. Кои са енхармоничните интервали на малката секунда? – увеличената прима и двойно умалената терца.
 2. Чистата кварта и малката секунда диатонични интервали ли са? – Да. Това са интервали, образувани между степените на диатоничните ладове.
 3. Увеличената секста и умалената септима хроматични интервали ли са? – Да. Това са интервали, получени чрез хроматичното изменение на диатоничните.
 4. Кои интервали определяме като консонантни? – При които тоновете звучат съгласувано. Такива интервали са: напълно савършени – чисти прими и октави; съвършени – чиста квинта; несъвършени – големи и малки терци и сексти.
 5. Кои интервали определяме като дисонантни? – При които тоновете звучат несъгласувано и се стремят към разрешаване. Такива интервали са: меко дисонантни – голямата секунда и малката септима, тритонусите с доминантова функция; остро дисонантни – малката секунда и голямата септима, всички увеличени, умалени, двойно увеличени и двойно умалени.
 6. Дайте определение за лад – система от взаимоотношенията между устойчивите и неустойчивите тонове в дадена мелодия
 7. Дайте определение за гама – откъс от звукореда (или изява на лада), подреден във възходящ или низходящ ред, от който и да е тон до неговото октавово повторение.
 8. Първата степен на лада се нарича тоника. Втората степен на лада е горен водещ тон, а третата – горна медианта. Шестата степен на лада е долна медианта, а седмата – долен водещ тон/чувствителен тон.
 9. Между кои степени се намират полутоновете в натуралния мажор? – трета и четвърта, седма и осма.
 10. Как звучи субдоминантата в хармоничния мажор? – минорно.
 11. Как звучи доминантата в мелодичния мажор? – минорно.
 12. Между кои степени са хиатусите в бихармоничния мажор? – втора и трета, шеста и седма.
 13. Между кои степени се намират полутоновете в натуралния минор? – втора и трета, пета и шеста.
 14. Как звучи доминантата в хармоничния минор? – мажорно.
 15. Как звучи субдоминантата в мелодичния минор? – мажорно.
 16. Между кои степени са хиатусите в бихармоничния минор? – трета и четвърта, шеста и седма.
 17. Дайте определение за тоналност – лад с определена височина на тона.
 18. Редът на диезните тоналности се нарича квинтов кръг, а на бемолните – квартов кръг.
 19. Коя мажорна тоналност е с 2 бемола, а с 5 диеза? – В dur, H dur.
 20. Коя минорна тоналност е с 1 диез, а с 6 бемола? – е moll, es moll.
 21. Ключовите знаци, които се поставят в началото на петолинието се наричат диези и бемоли. Вярно ли е, че редът на диезите е обратен на редът на бемолите? – Да (фа, до, сол, ре, ла, ми, си – си, ми, ла, ре, сол, до, фа).
 22. Какви тоналности са E dur и cis moll? С колко и какви знаци са? – паралелни, с 4 диеза.
 23. Коя тоналност е едноименна на cis moll? – Cis dur.
 24. Коя тоналност е енхармонична на Cis dur? – Des dur.
 25. Вярно ли са поставени арматурните знаци? – Пример 1 – не, Пример 2 – да. Верният отговор е:Към32-отговор
 26. В историческото развитие на музикалната култура се срещат монодически (едногласни) звукореди, които в зависимост от броя на тоновете, върху които се изпълняват. Как се наричат те?
 • дихорд (звукоред от 2 тона);
 • трихорд (звукоред от 3 тона);
 • тетрахорд (звукоред от 4 тона);
 • пентахорд (звукоред от 5 тона);
 • хексахорд (звукоред от 6 тона);
 • хептахорд (звукоред от 7 тона);
 • октахорд (звукоред от 8 тона).
 1. Диатониката е тонова система, основана на група тонове, които могат да бъдат подредени на седем последователни чисти квинти. Например – фа, до, сол, ре, ла, ми, си. В рамките на една октава могат да се подредят например от тона до – до, ре, ми, фа, сол, ла, си (до).
 2. Пентатоника е тонова система, основана на група тонове, които могат да се подредят в 5 последователни чисти квинти. Например – до, сол, ре, ла, ми. В рамките на една октава могат да се подредят например от тона до – до, ре, ми, сол, ла (до).
 3. От какво се състоят старите ладове? – от 2 тетрахорда. От комбинирането им се получават различните ладове.
 4. В зависимост от мястото на малката секундата в тетрахорда, различаваме йонийски, дорийски и фригийски тетрахорд.
 5. По какво се различава миксолидийският лад от натуралния мажор? – по малката септима между І и VІІ степен.
 6. Хроматиката представлява тонова система, основана на група тонове, които не могат да бъдат подредени в границите на седем последователни чисти квинти.
 7. Хроматичната гама е възходящо или низходящо мелодическо движение на полутоновете в границите на една октава и има  12, вместо 7 степени.
 8. Кои степени могат да се алтероват? – само тези, които отстоят на голяма секунда от устойчивата степен.
 9. Какво е характерно за целотонната гама? – гама, чужда на ладовото чувство, съставена от 6 степени, отстоящи на цял тон една от друга в границите на октава.
 10. Преминаване от една тоналност в друга, в рамките на една музикална композиция се нарича модулация.
 11. Променливи ладове са тези, при които се запазва непроменен тоновият състав, а се изменя тониката. Съчетаването на едноименния мажор и минор се нарича мажоро-минор.
 12. Какво се запазва и какво се променя при транспозицията/транспонирането на музикален откъс? – запазват се интерваловите отношения и се променя тоналността. Транспонираният музикален откъс звучи по-високо или по-ниско от оригиналния музикален откъс.
 13. Пренасянето на един мелодичен или хармоничен мотив във възходяща или низходяща посока върху различни степени се нарича секвенция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *