ТЕСТ № 1 – Теория на музикалните елементи

Това е тест от Теория на музикалните елементи, който обхваща темите: свойства на тона, музикален звукоред, линейно-нотна система, видове тонови отношения, ритмика и метрика.

Успех!

Увод

 1. Кои са свойствата на тона?
 2. Какво указва метронома?
 3. Кои са основните степени (тонове) на музикалния звукоред?
 4. На колко октавови групи се разделя музикалния звукоред?
 5. Кои са елементите на линейно-нотната система?
 6. За какво служи аколадата?
 7. Какво означава обем (диапазон) в музикален смисъл?
 8. Каква е целта на различните нотни ключове?
 9. На кой ключ се нотира партията на виолата?
 10. Напишете тона ре от първа октава:Към 10
 11. Какво представлява темперираният строй? Коя е най-малката тонова разлика?
 12. Кои са знаците за алтерация/хроматичните знаци?
 13. Отбележете вида на посочените тонове или полутонове: Към 13
 14. Какво означава ритъм в музиката?
 15. Кое деление на нотните стойности се нарича основно? 
 16. Вярно ли е, че 8 шестнадесетини са равни на 1  половина нота?
 17. Вярно ли е, че 1 осмина пауза е равна на 1 осмина нота?
 18. Какво означава точкуването?
 19. Колко времена траятКъм 19
 20. Какво е лигатура?
 21. Какво е легато?Браво
 22. Триолата е ритмична група от ….. еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за ….. от същия вид.
 23. Дуолата е ритмична група от ….. еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за ….. от същия вид.
 24. Какво означава метрум?
 25. В началото на музикалното произведение се пише тактов показател, който се нарича ……………..
 26. Какво представлява тактът?
 27. Синкопът е …………………………………………………………………….
 28. Какво представлява темпото?
 29. „Адажио“, „Модерато“, „Престо“ – какво означават тези термини?
 30. Какво означава агогика?
 31. Динамиката е …………………………………………………………………
 32. Какво означават графичните изображения:Към 32

****************************************************************************************

Отговори:

 1. Кои са свойствата на тона? – височина, сила, трайност, тембър.
 2. Какво указва метронома? – темпото.
 3. Кои са основните степени (тонове) на музикалния звукоред? – включените седем тона на музикалния звукоред, които се повтарят периодично – до, ре, ми, фа, сол, ла, си.
 4. На колко октавови групи се разделя музикалния звукоред? – на девет октавови групи – 7 пълни и две непълни. Редът им от най-ниската до най-високата е следния: субконтра, контра, голяма, малка, първа, втора, трета, четвърта, пета октава.
 5. Кои са елементите на линейно-нотната система? – Линейно-нотната системае система за записване на височината на всеки тон от музикалната система (нотопис). Елементите й са: петолиние, допълнителни линии, ноти, ключ, знак за пренасяне в октава.
 6. За какво служи аколадата? – тя е отвесна черта или скоба (или комбинация от двете), поставена в началото и свързваща две или повече петолиния в нотния текст на едно произведение за пиано, оркестър или хор. Нотите в означенните с аколада петолиния се изпълняват едновременно от дадения инструмент, група инструменти или гласове.
 7. Какво означава обем (диапазон) в музикален смисъл? – разликата между най-ниския и най-високия тон на звукореда се нарича амбитус или диапазон.
 8. Каква е целта на различните нотни ключове? – нотния ключ е писмен знак, който се поставя в началото на петолинието и определя мястото и октавовата принадлежност на едноименната нота, а чрез нея и на останалите. Различните нотни ключове се ползват и за да се избегнат многото спомагателни линии на петолинието.
 9. На кой ключ се нотира партията на виолата? – алтов до ключ.
 10. Напишете тона ре от първа октава:
 11. Какво представлява темперираният строй? Коя е най-малката тонова разлика? – музикална система, при която чистата октава се дели на 12 равни части. Още се нарича дванадесет степенен равномерно темпериран строй. Най-малката тонова разлика е половин тон.
 12. Кои са знаците за алтерация/хроматичните знаци? – диез, бемол и бекар.
 13. Отбележете вида на посочените тонове или полутонове – диатоничен цял тон, хроматичен полутон, енхармонични тонове, ултрахроматичен полутон.
 14. Какво означава ритъм в музиката? – ритъмът се изразява в организирано, смислено, последователно редуване на тоновите трайности в музикалните произведения.
 15. Кое деление на нотните стойности се нарича основно? – деление на всяка следваща нота на две, при която се получава двойно по-кратка, се нарича основно деление.
 16. Вярно ли е, че 8 шестнадесетини са равни на 1 половина нота? – да.
 17. Вярно ли е, че 1 осмина пауза е равна на 1  осмина нота? – да.
 18. Какво означава точкуването? – увеличаване трайността на нотните стойности.
 19. Колко времена траят:  половина с точка + четвъртина с точка + четвъртина с точка = 6 времена.
 20. Какво е лигатура? – дъга, свързваща две ноти, означаващи тонове с еднаква височина. Свързаните ноти се изпълняват като една със стойност, равна на сбора на стойностите на двете ноти.
 21. Какво е легато? – артикулационен знак – означава се най-често с дъга под или над нотите, обхваща повече от две ноти с различни височини. Легатираните ноти се изпълняват плавно, свързано.
 22. Триолата е ритмична група от 3 еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за 2 от същия вид (двуделната стойност се дели на 3 равни части, вместо на 2 равни части).
 23. Дуолата е ритмична група от 2 еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за 3 от същия вид (триделната стойност се дели на 2 равни части, вместо на 3 равни части).
 24. Какво означава метрум? – непрекъснато редуване на акцентирани и неакцентирани (силни и слаби) метрични моменти/времена. Той е средството, което спомага за осъзнаване и измерване на ритъма в музиката.
 25. В началото на музикалното произведение се пише тактов показател, който се нарича размер.
 26. Какво представлява тактът? – част от музикалното произведение, което започва на силно време и завършва пред следващото силно време.
 27. Синкопът е ритмична група, при която прозвучал на слабо време на такта тон, продължава да звучи и на следващото силно време, като по този начин пренася върху слабото време акцента на следващото го силно време. При тази ритмична фигура се наблюдава несъвпадение между метричния и ритмичния акцент.
 28. Какво представлява темпото? – т.е. от бързината/скоростта, с която се редуват метричните времена в произведенията.
 29. Адажио, Модерато, Престо – какво означават тези термини? – бавно, умерено, бързо.
 30. Какво означава агогика? – незначителни отклонения в темпото (забавяне или забързване) и в акцентирането, неозначени в нотния текст, които музикантът прави по време на изпълнението, за да усили изразителността.
 31. Динамиката е степенуване на тоновата сила при изпълнение на музикалното изпълнение. Тя е едно от най-важните изразни средства в музиката и спомага за по-пълното изразяване характера на творбата, придава красота и релефност на изпълнението.
 32. Какво означават графичните изображения – (cresc.) постепенно усилване и (decresc.) постепенно намаляване на силата.

2 thoughts on “ТЕСТ № 1 – Теория на музикалните елементи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *