Техника на говора

техника на говора

Техниката на говора е наука, която дава познания и създава навици в областта на дишането, дикцията и постановката на гласа. В края на публикацията ще намерите и  някои упражнения за правилна дикция и правоговор. Желая Ви успех!
Continue reading “Техника на говора” »

Уникалността на детския глас

Вече сме убедени, че дори в утробата детето реагира на майчиния глас. Изплакването (рефлекторен акт) е неговата първа гласова изява. По интонацията и темровото звучене на плача и звуците, които издава, майката разпознава кога мъничето е гладно, кога е весело, кога нещо го боли.

Три са основните фактора за развитието на гласа в ранната детска възраст:

  • Нормален слух – детето контролира гласа си и по този начин получава информация.
  • Зрителни възприятия – детето съблюдава начина на произнасяне на гласните и съгласните.
  • Усещания – детето ги получава по време на говор и пеене.

Continue reading “Уникалността на детския глас” »

Вокални техники

Звукоизвличането при различните стилове музика – народна, класическа, поп и джаз, е различно. Музикалните педагози не спират да изучават различията и сходствата в начина на звукоизвличане на различните стилове музика и да прилагат различни вокални техники.  Continue reading “Вокални техники” »

Звукообразуване

В предишните теми прочетохте за: правилната стойка, хигиената на гласа, певческото дишане, регистрите на гласовете, видовете певчески гласове, устройството на гласовия и слуховия апарат. Убедихте се, че пеенето не е лесна работа, има свои тънкости, а удовлетворителен резултат се получава след многогодишен труд. Ето още някои характерни особености за получаване на добър вокал. Continue reading “Звукообразуване” »

Регистри на гласа

Анализът, а не подражанието е основа на изкуството

Регистър при органа е система, редица от тръби, със сходна конструкция и тембър, но с различна височина, които се включват и изключват със специални копчета. При хармониума и акордеона – регистър е система, включвана с копчета, чрез които се прибавят различни тембри на звучността, преди всичко на мелодията. Регистър е и част от диапазона на музикалните инструменти и човешкия глас, в който тоновете имат еднакъв тембър. Той може да се раздели на  нисък, среден, висок и най-висок. Continue reading “Регистри на гласа” »

Певческо дишане

Изкуството за правилно владеене на дишането 

е цялото изкуство на пеенето.

Карузо

 Въпросът с дишането при пеенето е бил дискутиран от редица вокални педагози през годините. От една страна певческото дишане е поставяно на най-висок пиедестал, определящо качествено гласопроизвеждане, а от друга певческото дишане е било принизявано до обикновен доставчик на материята на гласа. Тези противоположни схващания се дължат на различните изходни точки и насоки в понятията на диференцираната фонация. Continue reading “Певческо дишане” »

Видове певчески гласове

Да се пее – както се говори, да се говори – както се пее.

Шаляпин

Една от най-важните функции на човешкия глас е възможността за социална комуникация. В 80% от професиите, една от които е пеенето, човешкият глас е най-важното качество за успех. Continue reading “Видове певчески гласове” »

Опазване/хигиена на гласа. Хигиена на певеца.

Гласът е особен дар на природата

 Човешкият глас е най-изразителния инструмент, дар от Бога, който не може да се сравни с никой друг, направен от човека. Често не ценим този капризен инструмент. Тези, които са решили да се занимават с пеене, трябва да умеят и да се грижат за гласа си. Continue reading “Опазване/хигиена на гласа. Хигиена на певеца.” »

Вокална постановка – въведение

            Да не умееш да пееш е също така срамно, както да не умееш да четеш

Тома Аквински (ХІІ в.)

 

Музиката ни съпътства през целия живот. А песента, този най-достъпен музикален жанр, въздейства на човека от сътворението му. С песента изразяваме своите чувства, мисли и преживявания. Тя е основно изразно средство за постигане на възпитателни и образователни задачи, допринася за развитие на музикалното възприятие, за въображението, за артистичността, обогатява ни емоционално, способства за развитието на говора и е полезна дихателна гимнастика. Continue reading “Вокална постановка – въведение” »