Диатоника и хроматика. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Транспозиция. Секвенция

В историческото развитие на музикалната култура се срещат монодически (едногласни) звукореди, които в зависимост от броя на тоновете, върху които се изпълняват са: Continue reading “Диатоника и хроматика. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Транспозиция. Секвенция” »

Ладова система. Лад. Гама. Тоналност.

Ако изпеем песента, ще забележим, че тоновете до, ми, сол създават впечетение на устойчивост. Най-устойчив от тях е до, който е основен тон или тоника на песента. Ако се опитаме да се опрем на друг тон, например на ре, фа, ла, си ще почувстваме несигурност, неустойчивост, стремеж към най-близкия устойчив тон. Continue reading “Ладова система. Лад. Гама. Тоналност.” »

Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание. Обръщение. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни

Интервал – в музикален смисъл е съотношението между височините на два тона. По-ниският тон на интервала се нарича основен, а по-високия – горен тон. Continue reading “Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание. Обръщение. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни” »

Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми).

СЪКРАЩЕНИЯ В НОТОПИСА

Съкращение на нотното писмо (абревиатура) – определени знаци и означения, които се използват в музиката, за да не се изписват нотите при повтарянето на отделни тонове, последования, тактове или част от произведение, както и за улесняване на четенето му. Continue reading “Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми).” »

Ритмика и метрика

1. Ритмика

Всяко отмерено, закономерно движение на еднакви елементи, присъщо на много явления в природата, в човешките дейности и в различните изкуства, наричаме ритъм. В музиката ритъмът се изразява в организирано, смислено, последователно редуване на тоновите трайности в музикалните произведения. Continue reading “Ритмика и метрика” »

Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове. Темпериран строй

1. ЦЯЛ ТОН И ПОЛУТОН

При пеене на основните степени можем да установим, че между тоновете: до-ре, ре-ми, фа-сол, сол-ла, ла-си може да се изпее по един междинен тон, а между тоновете: ми-фа и си-до – не може. Continue reading “Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове. Темпериран строй” »

Линейно-нотна система. Нотни ключове. Аколада

ЛИНЕЙНО-НОТНАТА СИСТЕМА е система за записване на височината на всеки тон от музикалната система (нотопис). Елементите на линейно-нотната система са: Continue reading “Линейно-нотна система. Нотни ключове. Аколада” »

Музикална система. Музикален звукоред. Октавови групи

Тук ще намерите отговор на що е то музикална система, музикален звукоред, какви са слоговите и буквените наименования на тоновете. Continue reading “Музикална система. Музикален звукоред. Октавови групи” »

Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред.

Околната среда ни заобикаля с разновидности на слуховите усещания, които се представят в нашето съзнание. Можем да ги разделим на две главни групи – музикални и  шумове. Continue reading “Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред.” »

Солфеж – въведение

Думата „солфеж” e произлязла от тоновите имена сол и фа.  В тесен смисъл означава упражняване в пеене по ноти без думи. В широк смисъл това е наименование за система на обучение на музикалния слух по ноти.

Възникването и развитието на солфежната система е свързано  с усъвършенстване на нотописа и  с въвеждането на слоговите имена – ut, re, mi, fa, soi, la от Гвидо д’Аренцо (995 – 1050), музикален теоретик, роден в Италия.  Неговият метод за усъвършенстване на нотното пеене е наречен „солмизация” от тоновете сол, ми. Continue reading “Солфеж – въведение” »