Теория на музикалните елементи

IMG_20190419_204345

„Теория на музикалните елементи“ – кратък курс по елементарна теория на музиката, както се наричаше до скоро, и няколко практически задачи. Курсът е помагало за Вашата музикална подготовка и успешен наръчник на кандидати за музикални училища и университети. Неговото създаване е  плод на дългогодишен преподавателски опит на автора в областта на солфежа и теорията на музикалните елементи. По предложения курс са обучавани и успешно реализирани редица музиканти.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред

Музикална система. Музикален звукоред. Октавови групи

Линейно-нотна система. Нотни ключове. Аколада

Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове.Темпериран строй

Ритмика и метрика. Основно деление на нотните стойности. Паузи. Начини за увеличаване трайността на нотните стойности. Особено деление на нотните стойности.

Метрум, размер (прости и сложни, равноделни и неравноделни, променливи, безмензурни), такт. Синкоп.

Темпо. Агогика. Динамика. Динамични знаци

Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми)

Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание.

Обръщение на интервалите. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни интервали

Ладова система. Лад. Гама. Разновидности на мажора и минора.

Тоналност. Мажорни и минорни тоналности – квинтов и квартов кръг. Ключови знаци. Енхармонични, паралелни, едноименни тоналности

Диатоника. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове.

Хроматика. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Променливи ладове. Транспозиция. Секвенция

Акорд. Видове акорди.

Тризвучия – главни и второстепенни. Видове квинтакорди. Консонантни и дисонантни тризвучия. Главни и второстепенни тризвучия. Обръщение на квинтакорда. Цифрован бас/генералбас. Сродство и многостранност на тризвучията. Каденцов квартсектакорд.

Четиризвучия. Септакорд. Видове септакорди. Доминантов септакорд – обръщения и разрешения.

Петзвучия. Нонакорд. Заключения (каденци). Чужди тонове.  Оргелпункт

Практически задачи

Тоналност До мажор

Прима виста

Ритмични упражнения

Музикалната диктовка – ад или рай?!

ТЕСТ № 1 – теория на музикалните елементи

Отговори на тест № 1

ТЕСТ № 2 – теория на музикалните елементи

Отговори на тест № 2

ТЕСТ № 3 – теория на музикалните елементи

Отговори на тест № 3

Литература

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *